Pologennia pro viddilennia

1.7 Об’єктами контролю на відділенні є:

·  робоча документація викладачів, класних керівників груп, циклових комісій (планова, облікова, звітна, методична);

·  навчальні заняття (відвідування занять студентами, методика і організація занять, дисципліна студентів тощо);

·  абсолютна і якісна успішність студентів;

·  матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

·  умови навчання та відпочинку студентів відділення;

·  охорона праці учасників навчально-виховного процесу.

1.8 Вказівки завідувача відділення з питань організації навчально-виховного процесу  на відділенні є обов’язкові для всіх підпорядкованих йому працівників і студентів.

2.Обов’язки завідуючого відділенням

 2.1.  Несе відповідальність за всю роботу відділення та звітує про свою діяльність перед директором технікуму або заступниками директора за напрямками діяльності.

2.2.   Здійснює підготовку до проведення ліцензування та акредитації спеціальностей на відділенні.

2.3.   Складає щорічно разом з викладачами, класними керівниками і громадськими організаціями технікуму план роботи відділення, в якому повинні бути відображені головні напрями роботи з підготовки молодших спеціалістів.

2.4.   Здійснює контроль за ходом навчального процесу на відділенні і вживає заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків.

2.5.   Здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін.

2.6.   Організовує і веде облік успішності та відвідування занять студентами.

2.7.   Здійснює керівництво позааудиторною виховною роботою на відділенні.

2.8.   Підтримує зв’язок з випускниками технікуму і вивчає питання, пов’язані з використанням їх на виробництві.

2.9.   Готує матеріали до проведення педагогічних рад.

2.10. Забезпечує виконання студентами обов’язків, що на них покладені.

2.11. Організовує роботу стипендіальної комісії на відділенні і готує пропозиції щодо призначення студентам стипендій.

2.12. Організовує і проводить роботу з батьками студентів відділення.

2.13. Забезпечує оформлення документів про освіту, академічних довідок, характеристик та іншої документації на відділенні в установленому порядку.

2.14. Веде облік роботи відділення, виконання педагогічного навантаження викладачами і готує відповідну звітність.

2.15. Організовує профорієнтаційну роботу та бере участь у роботі приймальної комісії.

2.16. Організовує роботу та бере участь у засіданнях навчально-виховної комісії на відділенні.

 3.Права завідуючого відділенням

3.1.   Завідувач відділенням має право подавати на розгляд пропозиції заступнику директора з навчальної роботи про прийом та звільнення викладачів і працівників, прийом та відрахування студентів відділення.

3.2.   Завідувач відділенням має право подавати заступнику директора з навчальної роботи проекти заходів щодо поліпшення навчально-виховної роботи на відділенні.

3.3.   Завідувач відділенням має право подавати заступнику директора з навчальної роботи на візування проекти наказів про моральні та матеріальні заохочення викладачів, навчально-допоміжного персоналу, студентів відділення, а також про дисциплінарні стягнення  за порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.

3.4.   Завідувач відділенням має право розглядати плани активів груп і вносити в них необхідні зміни та доповнення.

3.5.   Розглядати заяви та скарги викладачів, навчально-допоміжного персоналу, студентів відділення; розв’язувати їх, вживати відповідних заходів, а в необхідних випадках подавати свої пропозиції заступнику директора з навчальної роботи.

3.6.   Давати дозвіл (з наступним затвердженням заступника директора з навчальної роботи) на виклик батьків студентів.

3.7.   Надавати короткотермінові (до трьох днів) відпустки студентам.

3.8.   Відміняти розпорядження викладачів і працівників відділення, якщо вони суперечать вимогам навчальної роботи.

3.9.   Вимагати необхідну звітність про роботу від викладачів і працівників відділення.

3.10. Організовувати і проводити збори та наради студентів, викладачів і працівників відділення з питань навчально-виховного характеру.

 4.Документація відділення

4.1. На відділенні повинні бути такі документи:

·  журнали навчальних занять (за кількістю навчальних груп);

·  відомість обліку годин роботи викладачів (на кожну навчальну групу за ф.2);

·  журнал завідувача відділенням;

·  журнал взаємовідвідування навчальних занять викладачами;

·  журнал інструктажів студентів з безпеки життєдіяльності;

·  екзаменаційні відомості, відомості обов’язкових контрольних робіт (для кожної групи)

·  план роботи відділення на поточний навчальний рік, затверджений заступником директора технікуму з навчальної роботи;

·  графік навчального процесу;

·  розклад навчальних занять;

·  розклад екзаменів для кожної групи у період зимової та літньої  екзаменаційної сесії;

·  особові картки студентів;

·  книги видачі: залікових книжок, студентських квитків, додатків до атестатів, дипломів, академічних довідок.

You are here: Home Про нас Публічна інформація Положення відділення