Pologennia pro Ciklovu komisiju

1.8 Засідання циклової комісії проводиться не рідше одного разу на місяць.  

 2  Зміст роботи циклової комісії

 2.1 Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за такими напрямами:

· забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;

· розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), клубів за інтересами, предметних гуртків;

· розробка й обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін;

· своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін;

· розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу;

· розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових і дипломних робіт (проектів);

· розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;

· розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій у навчальному процесі;

· розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій;

· підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення вступних, семестрових екзаменів і державної атестації студентів, тематики та змісту курсових і дипломних робіт (проектів) та іншої методичної документації для контролю знань студентів;

· проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання;

· контроль та аналіз знань студентів та визначення єдиних критеріїв їх оцінки;

· керівництво дослідною та науковою роботою, технічною творчістю студентів;

· організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;

· організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;

· організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;

· проведення профорієнтаційної роботи;

· сприяння працевлаштуванню випускників та зв’язок з ними;

· проведення науково-практичних конференцій;

· організація науково-практичних конференцій;

· участь викладачів у професійних конкурсах «Кращий викладач року», «Кращий куратор року», «Кращий керівник клубу за інтересами», «Кращий завідувач навчального кабінету (лабораторії)» тощо;

· участь у виховній роботі студентів.

 3  Обов’язки голови циклової комісії

3.1 Організація роботи циклової комісії згідно з положенням.

3.2 Складання планів роботи циклової комісії.

3.3 Організація взаємовідвідування занять викладачами.

3.4 Керівництво підготовкою та обговорення відкритих занять.

3.5 Розгляд навчально-методичної документації.

3.6 Організація контролю за якістю знань студентів.

3.7 Організація систематичної перевірки виконання прийнятих раніше рішень циклової комісії та інформування про підсумки перевірки на засіданнях комісії.

3.8 Контроль за виконанням планів циклової комісії викладачами.

3.9 Ведення обліку та складання звіту про роботу циклової комісії.

 4  Права голови циклової комісії

4.1 Голова циклової комісії має право:

· вносити пропозиції щодо складу комісії, розподілу педагогічного навантаження, кандидатур завідувачів навчальних кабінетів (лабораторій), керівників предметних гуртків, клубів за інтересами;

· брати участь у складі робочих навчальних програм дисциплін;

· впроваджувати новітні технології в навчальний процес;

· порушувати клопотання перед адміністрацією навчального закладу про заохочення викладачів комісії та студентів і накладання стягнення на них.

5  Документація циклової роботи

5.1 Нормативна документація, що регламентує організацію навчального процесу вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.

5.2 Комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін.

5.3 Плани роботи.

5.4 Протоколи засідань.

5.5 Індивідуальні робочі плани викладачів.

5.6 Розрахунок і розподіл педагогічного навантаження.

5.7 Матеріали підвищення кваліфікації викладачів.

5.8 Матеріали взаємовідвідувань викладачів.

5.9 Матеріали науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, виставок творчих робіт тощо.

5.10 Звіти про роботу.

You are here: Home Про нас Публічна інформація Положення про ЦК