Pologennia pro EMT

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Електромеханічний технікум (надалі Технікум) здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (надалі Університет) та даного Положення. Технікум є відокремленим структурним підрозділом Університету.

Технікум здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за ліцензованими спеціальностями.

ЕМТ ХНУМГ імені О. М. Бекетова знаходиться за адресою:

61038 м. Харків, вулиця Крупської, 36.

E-mail: emt_kharkov@ukr.net.

1.2. Технікум створено згідно з наказом Міністерства освіти України
№ 218 від 20.06.1997 р. як структурний підрозділ Університету без права юридичної особи.

1.3.Головними завданнями Технікуму є:

- здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців відповідно до стандартів вищої освіти;

- забезпечення студентам умов для оволодіння системою знань про людину, природу, суспільство;

- формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян і формування громадської позиції, патріотизму і поваги до Конституції України, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за якість та результати праці, за свою долю, долю суспільства, держави і людства, незалежності від політичних партій, релігійних організацій, інших громадських об’єднань;

-         забезпечення виконання державного замовлення та угод про підготовку фахівців з вищою освітою;

-         вивчення попиту на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

-         підвищення якості ступеневої підготовки фахівців у складі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;

-         забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між викладачами ,працівниками та студентами.

1.4. Технікум здійснює підготовку фахівців на основі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти (з одночасним наданням повної загальної середньої освіти).

1.5. Технікум звітує за свою діяльність перед Університетом у встановлені ректором терміни.

1.6.Технікум має свою круглу печатку для засвідчення достовірності навчальної та звітної документації.

1.7. Університет несе відповідальність за:

- дотримання нормативно-правової бази діяльності Технікуму;

- проведення державної атестації та акредитації Технікуму;

- інформаційне забезпечення освітньої діяльності;

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

- виконання нормативів матеріально-технічного і фінансового забезпечення;

- проведення капітального і профілактичного ремонтів основних фондів Технікуму.

1.8. Технікум у межах прав, делегованих Університетом, має право:

- разом з профілюючими кафедрами Університету визначати зміст варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників, освітньо-професійних програм підготовки та засобів діагностики якості вищої освіти,  навчальних планів, робочих навчальних планів (у межах структури та форми, встановлених МОН) та подавати їх на затвердження ректору Університету;

- на основі вищезазначеного розробляти навчальні та робочі навчальні програми, визначати форми і способи проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

- брати участь у розробці стандартів вищої освіти;

- використовувати власну матеріально-технічну базу, або бази підприємств та організацій для проведення усіх видів практики студентів.

- брати участь у вирішенні питань організаційної структури та кадрового забезпечення Технікуму; вносити пропозиції щодо заохочення, матеріальну підтримку та накладення дисциплінарних стягнень працівникам і студентам Технікуму; користуватись пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих навчальних закладів;

- брати участь у діяльності обласної ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, методичних рад і об'єднань викладачів.

1.9. Технікум зобов'язаний:

- дотримуватись у своїй діяльності вимог законів та інших нормативно-правових актів України;

- забезпечувати підготовку фахівців за державним замовленням та іншими договірними зобов'язаннями на рівні державних стандартів;

- сприяти працевлаштуванню  випускників відповідно до чинного законодавства;

- здійснювати самоаналіз діяльності при атестації, акредитації ВНЗ та спеціальностей, результати якого подавати на розгляд Вченої ради та подальшого затвердження ректором Університету;

- забезпечувати дотримання екологічних вимог, створення безпечних умов праці і навчання співробітників і студентів;

- здійснювати оперативну діяльність з навчальної-виховної роботи, матеріально-технічного забезпечення;

- здійснювати оперативний облік основних напрямків роботи, про результати якого інформувати  відповідні  підрозділи Університету;

- зберігати та економно використовувати  енергетичні та матеріальні ресурси.

2. СТРУКТУРА ТЕХНІКУМУ

2.1.Основними підрозділами Технікуму є:

- відділення.

- циклові комісії.

- підрозділ, щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників;

- бібліотека;

- адміністративно-господарчий сектор;

Відділення - структурний підрозділ, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Відділення створюється рішенням ректора Університету за поданням директора технікуму, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.

Керівництво відділеннями здійснюють завідуючі, які забезпечують організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснюють контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів.

Циклова комісія - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Персональний склад членів циклових комісій затверджується наказом ректора Університету за поданням директора Технікуму до початку кожного навчального року.

Голова циклової комісії здійснює організацію роботи циклової комісії, складає план роботи, вивчає роботу членів комісії, організовує контроль за якістю занять, які ними проводяться, взаємовідвідування занять викладачами, керує підготовкою і обговоренням відкритих занять, розглядає робочі навчальні програми, організовує систематичну перевірку виконання прийнятих рішень, облік і звіт про роботу циклової комісії. Загальне керівництво роботою циклових комісій здійснює заступник директора технікуму з навчальної роботи.

Підрозділ, щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників – структурний підрозділ Технікуму, що вивчає динаміку попиту і пропозицій на ринку праці, співпрацює з підприємствами, установами та організаціями з питань працевлаштування студентів і випускників, інформує студентів та випускників щодо наявності вакантних місць роботи відповідно їх фахової підготовки.

Очолює роботу підрозділу заступник директора з навчально-виробничої роботи.

Бібліотека – це структурний підрозділ, який є інформаційним, культурно-освітнім та пізнавальним центром навчального закладу.

Адміністративно-господарчий сектор забезпечує експлуатацію будівель та споруд у відповідності до санітарних норм та законодавства України з охорони праці та протипожежної безпеки.

У Технікумі можуть бути створені навчальні підрозділи, підготовчі курси, курси підвищення кваліфікації тощо. Зміни у структурі Технікуму здійснює ректор Університету.

3. УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКУМОМ, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ДИРЕКТОРА

3.1. Управління діяльністю Технікуму здійснює директор, який призначається на посаду наказом ректора Університету на умовах укладеного контракту, підпорядковується ректору Університету та проректорам за напрямками їх діяльності.

Функціональне керівництво структурними підрозділами Технікуму здійснюють керівники відповідних структур Університету.

3.2. Директор Технікуму у відповідності до чинного законодавства, в межах повноважень, зазначених у даному Положенні та делегованих йому ректором,  вирішує питання діяльності навчального закладу:

- вносить проекти наказів з особового складу студентів та співробітників Технікуму та подання на ім'я ректора Університету з питань навчально-виробничої, виховної та господарської діяльності;

- видає розпорядження з оперативних питань роботи Технікуму, обов’язкові для виконання всіма підрозділами навчального закладу;

- представляє Технікум у відповідних підрозділах Університету;

- представляє Технікум у державних органах, установах та організаціях з питань освітньої діяльності Технікуму;

- відповідає перед ректором Університету за результати діяльності Технікуму;

- забезпечує підбір і розстановку кадрів працівників технікуму, здійснює подання на ім'я ректора про прийом та звільнення з роботи працівників Технікуму, подає відповідні матеріали на проведення заходів морального й матеріального заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітників, визначає функціональні обов'язки працівників Технікуму;

- забезпечує виконання законодавчих та нормативних актів з охорони праці;

- забезпечує дотримання законності і порядку в Технікумі;

- здійснює контроль: за виконанням навчальних планів і програм; за якістю роботи викладачів; організацією навчально-виховної, культурно-масової роботи; станом фізичного виховання і здоров'я студентів;

- організовує побутове обслуговування та здійснює заходи щодо оздоровлення студентів і працівників Технікуму;

- забезпечує виконання Правил внутрішнього розпорядку;

- сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування.

3.3. Директор Технікуму може делегувати частину своїх прав і обов'язків заступникам, завідуючим відділеннями.

3.4. Проект штатного розпису працівників Технікуму подається директором Технікуму ректору Університету для затвердження у встановленому порядку.

3.5. Для вирішення поточних питань діяльності Технікуму створюються робочі органи - адміністративна рада, відбіркова приймальна комісія та дорадчий орган -  педагогічна рада, які очолює директор технікуму.

3.5.1. Адміністративна рада розглядає питання організації, координації, результативності та контролю всіх напрямів діяльності технікуму.

3.5.2 Відбіркова приймальна комісія є функціональним підрозділом приймальної комісії Університету та створюється для прийому документів, оформлення особових справ вступників і проведення консультацій з питань вибору майбутньої спеціальності.

3.5.3. Педагогічна рада розглядає і обговорює стан і підсумки навчально-виховної і методичної роботи, питання впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, удосконалення методів навчання по денній і заочній формах, посилення зв’язку теоретичного і практичного навчання, роботу Ради студентського самоврядування, питання формування контингенту студентів, підсумки семестрового та державного контролю знань.

Педагогічна рада збирається в терміни, встановлені планом, який розглядається на першому засіданні перед початком кожного навчального року. Засідання відбуваються не рідше одного разу на два місяці. З питань, що розглядаються на педраді, приймаються рішення з зазначенням термінів та відповідальних осіб. Засідання педагогічної ради оформлюються протоколами. Проводиться моніторинг виконання прийнятих рішень, результати якого систематично заслуховуються на засіданнях педради.

3.6. Для вирішення питань навчально-методичної та виховної в Технікумі створюються – методична рада та методичне об’єднання класних керівників груп.

3.6.1. Методична рада технікуму визначає основні напрямки методичної роботи, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки спеціалістів, надає допомогу щодо ефективної організації методичної і навчально-виховної роботи з вивчення нових освітніх технологій, проведення науково-теоретичних та науково-практичних конференцій, контролює і координує роботу циклових комісій, організовує звітування голів циклових комісій про стан виконання планів роботи, розглядає методичні матеріали викладачів (за поданням методичного кабінету) для їх практичного застосування і поширення.

Методичну раду очолює заступник директора з навчальної роботи, засідання ради оформлюються протоколами.

3.6.2. Методичне об’єднання класних керівників груп розглядає стан та завдання виховної роботи, вирішує питання морального, духовного, громадянського, правового, трудового та фізичного виховання студентів.

Очолює роботу методичного об’єднання керівників груп заступник директора з виховної роботи. Засідання відбуваються щомісячно, оформлюються протоколами.

 4. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

4.1. Студентське самоврядування в Технікумі здійснюється на рівні навчальної групи, спеціальності, відділення, Технікуму. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

4.2. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

4. 3. Органи студентського самоврядування діють на рівні студентської групи – актив групи; відділення – старостат; технікуму – студентська рада. Старостати відділень обираються на загальних зборах студентів цих структурних підрозділів і затверджуються розпорядженням директора технікуму.

4.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та Статутом Університету.

4.5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів технікуму, які мають наступні повноваження:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

- обирають Студентську раду та заслуховують її звіти;

- визначають структуру, повноваження та порядок обрання Студентської ради.

Загальні збори скликаються за рішенням студентів технікуму один раз на рік.

4.6. Основними завданнями студентського самоврядування є сприяння:

- захисту прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

-  виконанню студентами своїх обов’язків;

-  навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів у гуртожитку;

-  діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

- організації співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- працевлаштуванню випускників;

- вихованню у студентської молоді високих моральних якостей;

- формуванню у студентів активної і свідомої громадської позиції.

 5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу у технікумі є: педагогічні та інші працівники, студенти, батьки, або особи, що їх замінюють, представники підприємств, установ та організацій, що залучаються до проведення практичного навчання та державних іспитів.

5.2. Права і обов'язки педагогічних працівників технікуму визначаються відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення про державний вищий заклад освіти.

5.3. Педагогічні працівники технікуму мають право на:

- на належні умови праці, побуту, відпочинку, правовий та соціальний захист;

- захист професійної честі і гідності;

- вільний вибір форм, методів, засобів навчання, проявлення педагогічної ініціативи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні;

- користування оплачуваною відпусткою, тривалість якої встановлюється у відповідності до діючого законодавства;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку на засадах вільного вибору форм, змісту, програм навчання, закладів освіти, установ і організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

5.4. Педагогічні працівники зобов'язані:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- обов’язково проходити чергову атестацію не рідше одного разу на п'ять років;
- підвищувати кваліфікацію з усіх дисциплін, що викладаються, на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів не рідше одного разу на п'ять років;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівні викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;

- дотримуватись законів, Статуту Університету, даного Положення та Правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

- виховувати у молоді повагу до народних традицій і звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її Конституції,  державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного і природного середовища держави;

- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними угрупуваннями;

- дотримуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;

- захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насилля, попереджати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюнопаління та інших шкідливих звичок.

5.5. Педагогічні працівники приймаються на роботу на умовах, передбачених чинним законодавством України, Положенням про порядок прийому та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності.

5.6. За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та співробітники технікуму у встановленому порядку можуть бути заохочені:

- представленням до державних нагород;

- присвоєнням почесних звань;

- відзначенням державними преміями, грамотами;

- іншими видами морального і матеріального заохочення.

5.7. Права та обов'язки студентів технікуму визначаються відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», «Положення про державний вищий заклад освіти».

5.8. Студенти технікуму мають право:

- навчатися для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст;

-  на вибір форми навчання;

-    на безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;

- на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України (тільки студенти денної форми навчання);

- на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили на навчання, а також інших стипендій, відповідно до законодавства (тільки студенти денної форми навчання);

- на канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних тижнів;

- на додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені чинним законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

- користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базами Університету та Технікуму, мати вільний доступ до бібліотеки та інформаційних фондів згідно з регламентом їх роботи;

- брати участь у науково-дослідній роботі, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах  тощо;

- особисто, або через своїх представників брати участь у самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, розподілі стипендіального фонду, організації дозвілля та відпочинку тощо;

- брати участь у студентських об'єднаннях, клубах, гуртках тощо;

- на трудову діяльність у встановленому порядку в позанавчальний час;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства;

- отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;

- на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого навчального закладу освіти у порядку, встановленому Положенням, яке затверджує Міністерство освіти і науки України.

5.9. Відволікати студентів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями виконавчих структур органів влади.

 5.10. Студенти зобов'язані:

- дотримуватись законодавства, Статуту Університету, даного Положення та Правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

- з повагою ставитися до викладачів, співробітників технікуму;

- нести відповідальність за свої дії і наслідки, до яких вони призводять;

- відвідувати усі заняття згідно з розкладом, якщо немає документального підтвердження поважної причини їх пропуску;

- приходити на навчання вчасно і не залишати навчальний заклад під час занять  без дозволу завідуючого відділенням;

- бути уважними до потреб і прав інших студентів щодо користування бібліотечним фондом, комп'ютерними ресурсами;

- дбайливо ставитися до майна Технікуму та юридичних і фізичних осіб;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм;

- вчасно інформувати адміністрацію Технікуму про обставини, які перешкоджають виконанню студентами своїх обов'язків.

5.11. Випускники Технікуму, які навчалися за державним замовленням і яким присвоєно кваліфікацію молодшого спеціаліста, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу, відповідно до угоди, укладеної між замовником, ректором Університету та випускником;

5.12. З Технікуму студент може бути відрахований:

-за власним бажанням;

- у зв’язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;

- за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;

- за академічну неуспішність;

- за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти;

5.13. Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

 6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО_ ПРОЦЕСУ

6.1. Організація навчального процесу в Технікумі здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», державних стандартів освіти, «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

6.2. Зміст освіти визначається освітньо-професійними програмами, структурно-логічними схемами, навчальними програмами дисциплін, нормативними актами органів державного управління освітою.

6.3. Навчально-виховний процес забезпечує можливість:

- здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і професійній сферах;

- інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особистості.

6.4. Навчання у Технікумі здійснюється за денною та заочною формами.

6.5. Навчальний процес у Технікумі здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, контрольних заходів.

6.6. Основними видами навчальних занять у технікумі є: комбіновані уроки (для загальноосвітніх дисциплін), лекції, лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації.

6.7. Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання політичних, інших громадських та релігійних організацій.

7. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІКУМУ

Фінансування діяльності технікуму здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів Державного бюджету України.

Спеціальний фонд формується за рахунок:

- коштів, одержаних Технікумом від надання платних освітніх послуг, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України;

- добровільних грошових внесків, матеріальних цінностей, одержаних від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

- доходів від виробничої діяльності;

- коштів одержаних технікумом від здачі в оренду приміщень та обладнання, які не зайняті в навчальному процесі.

Зміни та доповнення до Положення затверджуються ректором Університету.


 

You are here: Home Про нас Публічна інформація Положення про ЕМТ