ЗВІТ

Про роботу Електромеханічного технікуму ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова у 2013-2014 н.р.

І НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчання студентів є основним видом діяльності в Електромеханічному технікумі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова яке протягом 2013-2014 навчального року проводилось на денній та заочній формі навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за п’ятьма напрямами підготовки та п’ятьма спеціальностями.
У 2013-2014 навчальному році колектив технікуму працював над підготовкою до ліцензування нової спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем», що відноситься до галузі знань 0502 «Автоматика і управління». Була розроблені:
• концепція підготовки фахівців;
• навчальний план спеціальності;
• навчальні програми дисциплін спеціальності.
Нажаль суспільно-політична ситуація в країні була складною, Харківська обласна державна адміністрація захоплювалась прихильниками різних сторін декілька разів, що унеможливлювало її роботу та своєчасне узгодження концепції діяльності з підготовки фахівців в технікумі. Управління ліцензування Міністерства також припиняло роботу на тривалий час. В силу означених причин ліцензування було перенесено на наступний навчальний рік.

1 Законодавча база діяльності
Навчальна частина Електромеханічного технікуму ХНАМГ протягом 2013-2014 навчального року здійснювала організацію навчально-виховного процесу відповідно ліцензії серії
АЕ № 270764 від 02.07.2013р., проводила контроль за якості навчально-виховного процесу у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», та нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Державних стандартів вищої освіти, розпорядчих документів Харківської національної академії міського господарства.
2 Структура навчальної частини
На початок навчального року навчальна частина технікуму складалась з трьох відділень:
• Електротехніки та заочного навчання; завідувач відділенням Калабухова Олена Валеріївна.
• Електромеханіки; завідувач відділенням Мартинець Тетяна Вікторівна
• Інженерної механіки; завідувач відділенням Казарова Раїса Анатоліївна.
Загальна кількість студентів на початок навчального року склала 532 студентів, з яких – 477 студенти денного відділення, розподіл студентів по відділеннях приведено на рисунку 1.

Рис.1 – Розподіл студентів по відділеннях на початок року.
Після випуску двох груп в січні місяці на виконання вимог «Закону про вищу освіту» з 01 лютого структура навчальної частини була змінена – взамін трьох ліквідованих відділень були створені два:
• Загальноосвітньої підготовки, завідувач відділенням Казарова Раїса Анатоліївна;
• Фахової підготовки, завідувач відділенням Калабухова Олена Валеріївна.

Рис.2 – Розподіл студентів в новій структурі.
В структуру навчальної частини також входили методичний кабінет зі штатним методистом та диспетчерська служба зі штатним диспетчером.

3 Викладацький склад технікуму.
Протягом 2013-2014 н.р. навчальна частина проводила цілеспрямовану роботу по якісному забезпеченню навчального процесу висококваліфікованими викладачами. Проводилась значна робота проводилась по підвищенню кваліфікації викладачів, а також по омолодженню викладацького складу. До викладання дисциплін залучались штатні працівники технікуму, які мають відповідну освіту та кваліфікацію. В нинішньому навчальному році педагогічний колектив поповнився новими викладачами: фізики Сергієнко О.О., який був прийнятий на місце Кушнарьової О.М., яка звільнилась у зв’язку зі зміною місця проживання та Кузьменко М.Л. викладача дисципліни «Основи права». Два викладачі Йосипок О.Г. та Семерня Т.С., що раніше працювали за суміщенням перейшли до штату викладачів. Таким чином викладацький склад нараховував 52 викладач, серед яких штатних викладачів – 39, на засадах внутрішнього суміщення – 13.

Рис. 3 – Структура викладацького складу.

Весь склад викладачів організовано в 6 циклових комісій , три з яких випускаючі.
Викладачів, що мають вищу категорію - 33, першу категорію - 6, другу категорію - 9, спеціаліст - 4.

Рис. 4 – Якісний склад викладачів технікуму

Протягом 2013-2014 навчального року 12 викладачів пройшли курси підвищення кваліфікації, що складає 23% від загальної кількості викладачів.
Висновок: кваліфікаційний рівень викладачів технікуму відповідає державним вимогам.
3 Організація навчально-виховного процесу.
Організація й планування всього навчального процесу в технікумі по всіх спеціальностях здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, навчальним планам, розкладом групових і індивідуальних занять, а також плану роботи відділень та викладачів. Перед початком навчального року графік навчального процесу був затверджений директором технікуму.
Графік включив у себе пункти: спеціальність, курс, семестр, тривалість семестру, сесія, іспити, заліки, канікули, навчальна практика, технологічна практика, переддипломна практика, підсумкова державна атестація. Графік навчального процесу був розданий на відділення та головам циклових комісій після виходу їх з відпустки на першій педагогічній раді.
Розклад занять був погоджений з санітарно-епідемологічною службою м.Харкова.
У поточному навчальному році педагогічний колектив продовжив роботу з впровадження інноваційних технологій навчання, інтерактивних форм співпраці зі студентами не відмовляючись при цьому від традиційних форм навчання.
Система контролю знань студентів здійснювалась відповідно до плану внутрішнього контролю технікуму на 2013-2014 навчальний рік.
Мета й завдання внутрішнього контролю – підвищення якості підготовки фахівців; систематизувати роботу з моніторингу якості освіти. Основними завданнями контролю були:
1. Періодична перевірка виконання вимог Державного освітнього стандарту, навчальних робочих і авторських програм по предметах.
2. Систематичний контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, дотриманням викладачами вимог до змісту, формам і методам навчально-виховної роботи.
3. Поетапний контроль за процесом засвоєння знань студентами, рівнем їхнього розвитку, володінням методами самостійного придбання знань.
4. Надання методичної допомоги викладачам.

Річний план виконувався відповідно визначених напрямків роботи:
- проведено шість педагогічних рад, на яких розглядались актуальні навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підготовки студентської молоді за п’ятьма спеціальностями.
- відбулися п’ять засідань методичних рад, на яких розглядались загальні питання змісту та методики щодо підготовки молодших спеціалістів за визначеними напрямками;
- питання про організацію контролю за станом викладання навчальних дисциплін на циклових комісіях технікуму; про стан навчально-методичного забезпечення щодо підготовки молодшого спеціаліста;
- про методичні аспекти проведення тижнів ЦК. Про результативність творчої роботи студентів, та інше.

Висновок: навчально-виховний процес в технікумі організовано у відповідності з діючим законодавством і на належному рівні, основна мета діяльності колективу – підготовка спеціалістів у відповідності з вимогами часу..

4 Методична робота та підвищення
кваліфікації викладачами
Методична робота носила системний, цілеспрямований характер, що найшло своє відображення у планах ЦК та індивідуальних планах викладацького складу технікуму. Пріоритетними напрямками в роботі методичного кабінету на 2013-2014 навчальний рік було визначено:
• Удосконалення методичного матеріалу навчально-виховного процесу.
• Методична підтримка, інформаційно-методичний супровід інноваційної, наукової діяльності, яку здійснюють викладачі навчального закладу.
• Методичний супровід психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу.
Діяльність методичного кабінету здійснювалась за такими основними напрямами:
• науково-методичне забезпечення системи освіти;
• трансформування наукових ідей у педагогічну практику, наукові пошуки, які проводять педагогічні працівники навчального закладу;
• інформаційно-методичний супровід викладачів;
• консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

На початок навчального року, а надалі систематично, проводиться контроль за готовністю та веденням навчальної документації. Основним навчальним документом, який підлягає контролю зав. відділеннями, є навчальний журнал групи. Систематично зав. відділеннями перевіряється:
• відповідність дат занять, що проводились, розкладу занять;
• відповідність тем і форм навчальних занять робочим програмам дисципліни;
• своєчасність і обумовленість виставлення тематичних атестацій, атестацій за результатами КЗЗ (контрольно-залікових занять), підсумкового семестрового контролю.
Результати контролю аналізуються у відповідності з планом на виробничих нарадах відділення, нарадах при заступникові директора з навчальної роботи.
Порушення та зауваження з ведення навчальної документації у звітний період:
• виправлення оцінок у навчальному журналі: Шульга М.О., Сметанін С.В., Гадяцький Ю.І., Куропатов Г.В.
• несвоєчасне виставлення атестацій, оцінок з контрольних форм оцінювання знань: Гайдар Т.С., Зуєва І.В., Данилишина В.І., Ігнатенко О.Г., Лобунько Р.В., Котляров О.С., Сметанін С.В., Дідович Є.В., Медведєв Ю.О., Цирдя В.Ф., Семерня Т.С.;
• невідповідність тем і форм навчальних занять з навчальними робочими програмами: Гайдар Т.С., Лобунько Р.В.,;
На відділеннях систематично проводиться контроль з якості проведення навчальних занять. З самого початку розробляється графік взаємовідвідування з різнопланового контролю навчальних занять.
Протягом навчального року викладачами технікуму були розроблені, переглянуті та затверджені методичною радою 46 методичних розробки. Викладачі вивчали та укладали в методичний матеріал за напрямками: виховна робота (9 шт), розробка теми курсу (17 шт), вказівки до самостійного вивчення матеріалу дисципліни (7 шт), вказівки для виконання контрольних, практичних, курсових робіт (денна, заочна форма) (8 шт), опис педагогічного досвіду (2 шт), методичні розробки щодо дидактичних проблем (18 шт), а також переробка НРП (2 шт).
Викладачами технікуму протягом 2013/2014 н.р. було проведено 13 відкритих занять. які дали змогу бачити рівень методичної роботи викладача, його педагогічну майстерність. Узагальнюючі проведені заняття, необхідно зробити такі висновки: не всі викладачі володіють засобами ІКТ, тому лекції проводять на традиційному рівні. Відкриті заняття проводились з метою вивчення досвіду викладачів, які проходили атестацію в поточному році.
В 2013/2014 н.р. 12 викладачів пройшли чергову атестацію та 3 позачергову атестацію в результаті атестації було встановлено кваліфікацію спеціаліст вищої категорії – 1 викладача,
Присвоєно педагогічне звання викладач-методист – 2 викладачам;
В поточному навчальному році технікум приймав участь у обласній науково-педагогічній конференції «Удосконалення навчання іноземним мовам як запорука забезпечення якості підготовки молодших спеціалістів та їх конкурентоспроможності на ринку праці», яку проводили Департамент науки та освіти Харківської ОДА та Рада директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Харківської області на базі Харківського індустріально-педагогічного технікуму.
Також технікум приймав активну участь у обласних олімпіадах з: математики, інформатики, з українознавства ім. П. Яцика та інших конкурсних студентських заходах.
Висновок: технікум проводить цілеспрямовану роботу по підвищенню якості викладання та приймає активну участь у житті ВНЗ І-ІІ р.а. області.

5 Навчання студентів
У 2013/2014 навчальному році контингент поповнився на 130 студентів денного відділення, які були прийняті у відповідності до плану прийому, 24 особи прийняти на поповнення, 1 особа прийнята на навчання на денну форму за контрактом на перший курс та 33 студенти на заочне навчання за контрактом.
Загальна кількість студентів денного відділення на початок навчального року становила 478 студентів на п’яти спеціальностях: МА – 122чол., ЕТ – 56чол, ЕО – 133чол., ЕС – 80чол., СПР – 87чол. Контингент заочного відділення склав 55 чоловік.

Рис. – 5 Розподіл студентів за спеціальностями.

Динаміка зміни контингенту студентів по спеціальностях (станом на 1 жовтня) представлена на рисунку 6.

Рис. 6 – Динаміка контингенту студентів

Динаміка загального контингенту студентів на рисунку 7.

Рис. 7 – Динаміка контингенту студентів

У 2013/2014 н.р. до захисту дипломних проектів допущено 143 випускників, з них 129 денної та 14 заочної форми навчання, всі успішно захистили дипломний проект.
Середній бал захисту ДП наведено на рис.8

Рис. 8 – Середній бал захисту дипломних проектів.

Якість захисту ДП наведена на рис. 9.

Рис. 9 – Якість захисту дипломних проектів.

Слід відмітити зниження показника якості захисту групи МА2010-1 нижче нормативного значення до рівня 46,4%.
Відрахування студентів на денному навчанні склало 57 чол. на заочному 13 чол., у минулому році – 39 денна та 5 чол. заочна. Відповідно по відділеннях:

Рис.10 – Відрахування студентів по відділеннях.

Успішність по технікуму склала 91%, якісна успішність – 35%. Відповідно по відділеннях:

Рис.9 – Показники навчання студентів.


ІІ ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Навчально-виробнича діяльність в Електромеханічному технікумі ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова організовується і здійснюється на підставі законодавчих, нормативних та звітних документів, основними з яких є «Положення про проведення практики студентів ВНЗ України» затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 №93.
Навчально-виробнича діяльність в технікумі проводиться згідно з річним планом роботи на 2013-2014 навчальний рік. План роботи навчального закладу розроблений відповідно до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу у вищих навчальних закладах.
У циклових комісіях розробляються та оновлюються робочі програми, інструктивно-методичні рекомендації, щоденники виробничої практики тощо, відповідно Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 05 червня 2013 року № 683) та рекомендаціям про проведення практики студентів ВНЗ України погоджені з Федерацією роботодавців України 22 квітня 2013р. та ухвалені рішенням Вченої ради «Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти» від 24 квітня 2013р. програми практики переглядаються та доопрацьовуються за участю роботодавців відповідної сфери не рідше, ніж на один раз на три роки. Робочі навчальні програми розроблені викладачами і майстрами виробничого навчання на кожну практику з кожної спеціальності, розглянуті на засіданнях циклових комісій та відповідають вимогам ОПП і ОКХ.
Навчально-виробнича діяльність в технікумі проходить згідно графіку навчального процесу, затвердженого директором технікуму.
Виробнича практика студентів здійснюється згідно з договорами про проходження виробничої практики між навчальним закладом та організаціями, підприємствами міста та області. Основними підприємствами, де студенти технікуму проходять виробничу практику є: ВАТ «Турбоатом», ПАТ «Автрамат», ТОВ «Завод Укрелектроремонт», КСП «Харківгорліфт», ПуАТ «Харківський електротехнічний з-д «Укрелектромаш», ПуАТ «ХТЗ». Ці підприємства забезпечують робочими місцями 100% студентів. Також надають робочі місця для проходження виробничої практики: ДП «Електроважмаш», КП «Салтівське трамвайне депо», ДНВП «Об’єднання Комунар», ПрАТ «ТММ-Енергобуд», ДП «ХЕМЗ» та інші підприємства м. Харкова та Харківської області.
Кількість студентів та бази практик на 2013/2014 навчальний рік (кількість місць згідно договорів), яких направлено на виробничу практику з 01.09.2013р.по 31.05.2014р. із них:
Отримання робітничої професії - 109
Група Кількість студентів КСП “Харківгорліфт” ВАТ “Турбоатом” ДП “Електроважмаш” ПАТ “ХТЗ” ВАТ «ХЕЛЗ» “Укелектроремонт” АК «Харківобленерго» Салтівське трамвайне депо ВАТ «Автромат» Інше
ЕТ2011-1 17 9 9 1
ЕО2011-1 15 20 10 6 3
ЕО2011-2 17
МА2011-1 19 2 15 15 8
СМА2012 19
СПР2011-1 22 10 1 5 10 1

Технологічна – 124
Група Кількість КСП “Харківгорліфт” ВАТ “Укрелектроремонт” ВАТ “Поршень” ВАТ “Турбоатом” ДП “Електроважмаш” ВАТ «ХЕЛЗ» ХТЗ ВАТ «Електроапаратний» Інше
СПР2010-1 24 10 10 4 4 1
МА2010-1 29 15 15
ЕО2010-1 16 20 10 3
ЕО2010-2 17 4
ЕС2011-1 21 20 5
ЕТ2011-1 17 9 9 1


Переддипломна:
денна форма навчання – 133 заочна форма навчання – 17
Група Кількість КСП “Харківгорліфт” ВАТ “Укрелектроремонт” ВАТ “Турбоатом” ДП “Електроважмаш” ХТЗ ВАТ «Електроапаратний» ВАТ «ХЕЛЗ» ВАТ «ВЕЛТ» Інше
ЕС2010-1 23 20 11
ЕТ2010-1 25 9 9
МА2010-1 29 18 11 2
ЕО2010-1 16 18 10 1
ЕО2010-2 17
СПР2010-1 23 7 3 4 12 1
Заочне відділення 17 5 5 7

Перед початком виробничих практик в кожній групі були проведені збори, на яких студентів ознайомлено з положенням про виробничу практику, проведено інструктаж з техніки безпеки.
Після закінчення терміну практики студенти звітували про виконання програми практики. Форма звітності студента - подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.
Керівництво і перевірку звітів з проходження виробничих практик студентами здійснювала комісія затверджена розпорядженням директора технікуму.
Характеристики на студентів, які проходили виробничу практику, керівники практик від підприємств, представили тільки позитивні.
В технікумі затверджено графік внутрішньотехнікумівського контролю, відповідно до якого директор технікуму здійснює перевірку проведення занять теоретичного навчання, виробничого навчання, лабораторно-практичних робіт, виробничої практики.
Питання організації і проведення навчально-виробничої діяльності регулярно розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Щороку на розгляд педагогічної ради виносяться питання стану практичної підготовки студентів та працевлаштування випускників.
Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні циклової комісії, а загальні підсумки підводяться на педагогічних радах технікуму не рідше одного разу на рік.
Аналіз якості захисту звітів показав наступні результати:

1.Технологічна практика
Група 5 4 3 2 Середня оцінка Успішність Якість Керівник практики Підприємство
МА2010-1 6 8 15 - 3,69 100% 48% Жиліна В.В. ХЕЛЗ
Укрелектроремонт
СПР2010-1 8 7 9 - 3,96 100% 63% Гадяцький Ю.І.
Солдатенко В.М. «Турбоатом»
ВАТ «Автромат»
ЕО2010-1 100% Писанко О.О.
Лобунько Р.В. КСП «Харківміськліфт», «Турбоатом»
ЕО2010-2 5 12 - - 4,29 100% 100%
ЕТ2011-1 16 8 - 1 4,56 100% 96% Жиліна В.В.
Дубровський Ю.Р. ХЕЛЗ
Укрелектроремонт
ЕС2011-1 100% Котляров О.С. КСП «Харківміськліфт
2. Переддипломна практика
Група 5 4 3 2 Середня оцінка Успішність Якість Керівник практики Підприємство
ЕС2010-1 4 13 5 - 3,95 100% 77% Кузьменко В.В. КСП «Харківміськліфт»
ЕТ2010-1 8 6 10 - 3,92 100% 58% Кіктенко В.Є. ХЕЛЗ
СПР2010-1 5 7 11 - 3,74 100% 52% Гадяцький Ю.І. «Турбоатом», ХЕЛЗ, «Автромат», ХТЗ
МА2010-1 5 8 15 - 3,64 100% 46% Мартинець Т.В. ХЕЛЗ, ХЕМЗ, «Електромашина»
ЕО2010-1 4 11 - - 4,27 100% 100% Писанко О.О. КСП «Харківміськліфт», «Турбоатом»,
ЕО2010-2 2 13 - - 4 100% 88 Котляров О.С.
3. Практика на отримання робітничої професії
Група 5 4 3 2 Середня оцінка Успішність Якість Керівник практики Підприємство
МА2011-1 зарах. Мішустін Б.В.
Битік А.Г. ХЕЛЗ
Укрелектроремонт
СМА2011-1 зарах.
ЕО2011-1 3 5 3 - 4 100% 73% КСП «Харківміськліфт»
ЕО2011-2 11 5 - - 4,7 100% 100
СПР2011-1 11 1 3 - 4,5 100% 80% «Турбоатом»
«Автромат»
ЕТ2011-1 4 6 6 1 3,65 94% 59% Жиліна В.В.
Дубровський Ю.Р. ХЕЛЗ
Укрелектроремонт

4. Навчальна практика в майстернях технікуму
Вид практики Група Кількість студ. 5 4 3 2 Середня оцінка Успішність Якість
Механічна практика СПР2012-1 21 10 7 4 - 4,29 100 81
Слюсарно-механічна практика МА2012-1 10 4 2 4 - 3,8 80 60
Слюсарно-механічна практика СМА2013-1 17 7 2 8 - 3,7 71 53
Електромонтажна СПР2012-1 21 8 3 8 2 3,8 90 52
Електромонтажна МА2012-1 12 6 1 3 2 3,8 75 70
Електромонтажна СМА2013-1 20 10 8 1 1 4,35 95 90
Електромонтажна ЕС2012-1 18 9 2 6 1 4,06 94 61
Електромонтажна ЕО2012-1 26 18 8 - - 4,69 100 100
Слюсарно-механічна ЕС2012-1 18 6 9 2 1 4,11 94 83
Слюсарно-механічна ЕО2012-1 27 18 8 1 - 4,63 100 96
Гурткова робота в технікумі за цикловими комісіями:
ЦК «соціально-гуманітарних дисциплін»: «Наші обереги», «Джерело», «Заспів», «Діалог», Археологічний гурток, гурток іноземної мови.
ЦК «Електромеханіка та побутове обслуговування»: «Електричні машини», «Електроніки», «Електросервіс», «Технолог».
ЦК «Інженерна механіка»: «Верстатник».
ЦК «Електротехніка та будівництво»: «Електробезпека», «Електропостачання підприємств і цивільних споруд», «Електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «ТОЕ», «МЕР»

ВІДОМОСТІ ПРО РОБОТУ ГУРТКІВ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ І ПРЕДМЕТНИХ КЛУБІВ
№ п/п Найменування показників Всього
1 Контингент студентов на 01.09.2013р. 477
2 Кількість гуртків 16
3 % охоплених студентів роботою в гуртках ~50%

ІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

У технікумі нараховується 27 навчальних кабінети; 20 лабораторій; 3 навчальні майстерні: слюсарна, механічна та електромонтажна.
Наявна навчально-матеріальної база навчальних кабінетів, лабораторій і майстерень дозволяє реально організувати і здійснювати навчальний процес у повному обсязі відповідно до вимог програм підготовки з кожного предмету і спеціальності.
Для проведення занять з фізичної підготовки є спортивний зал (площею 540м2), спортивний майданчик, тренажерна зала. Всі приміщення обладнані необхідним спортивним інвентарем.
Заняття теоретичного навчання, фізичної підготовки, виробничого навчання в технікумі проходять на достатньому і високому рівні.
Забезпеченість студентів робочими місцями в навчально-виробничих майстернях і лабораторіях складає 100%.
У 2013році оновлено інструкції з охорони праці згідно з вимогами «Положення про розробку інструкцій з охорони праці в ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова»
Поновлені паспорти кабінетів і лабораторій (на 40%).
Всі лабораторії і кабінети працюють за планами складеними і затверджені на початку навчального року.
Робота велася за такими напрямками:
- Організаційна – підготовка до навчальних занять, проведення інвентаризації, оформлення документації
- Позааудиторна – проведення організаційних годин у групах, консультацій, засідання гуртків, підготовка студентів до олімпіад, конкурсів, засідання циклових комісій, проведення батьківських зборів.
- Удосконалення матеріально-технічної бази – поповнення кабінетів та лабораторій дидактичними матеріалами з дисциплін, наочністю, проведення ремонтних робіт.
- Інформаційно-бібліографічна робота – систематичне комплектування та поповнення НМК з дисциплін, збагачення бібліографічних фондів навчальною та довідниковою літературою.
- Робота з охорони праці – постійне здійснення контролю за штучним освітленням, систематичне дотримання повітряно-теплового режиму, вологе прибирання та генеральне прибирання з використанням дезінфікуючих та миючих засобів згідно графіків прибирання.
Протягом року в лабораторіях організовується та контролюється виконання правил техніки безпеки при проведенні лабораторних робіт з обов’язковим інструктажем і реєстрацією в журналі по ТБ.
Робота в лабораторіях електротехнічних дисциплін велась згідно планів, затверджених на початку навчального року, проведена перевірка електропроводки, опору заземлення. Складені графіки проведення лабораторних робіт. Проведено ремонт устаткування та лабораторних стендів
В усіх лабораторіях і кабінетах підтримуються санітарні вимоги.

ІV. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Електромеханічний технікум ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова проводить роботу щодо встановлення зворотних зв’язків як з роботодавцями, так і з випускниками технікуму, маючи на меті отримати інформацію про їх реальне працевлаштування, та допомогу тим хто не зміг влаштуватися.
Робота щодо отримання потрібної інформації здійснювалась за такими напрямками:
- на основі отриманих від випускників повідомлень до посвідчення про направлення на роботу, а також довідок про навчання у ВНЗ;
- керівникам підприємств надсилались листи-запити з проханням підтвердити факт працевлаштування молодих спеціалістів – випускників ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова 2013р.;
- організована робота з класними керівниками випускних груп щодо збору потрібних документів, які підтверджують факт реального працевлаштування випускників.
Уся інформація групується в базу даних технікуму.
Результати проведеної роботи щодо отримання реальної інформації про працевлаштування випускників 2013р. наведені в таблиці.
Аналіз бази даних про випускників 2013 року показав, що процент працевлаштованих по даним на 1 січня 2014 року по спеціальностям складає:

Спеціальність
Кількість студентів % працевлаштованих підприємства
чол.. ВНЗ Вільне працевлаштування інше
5.05050202 «Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів» 14 43 6 8 - -
5.05070104 «Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 18 22 4 11 2 1
5.06010105 «Обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд» 20 20 4 10 1 5
5.05070201 «Виробництво електричних машин та апаратів» 16 19 3 11 2
5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» 16 31 5 5 - 6
Всього 84 26 22 45 3 14

Графік випуску студентів по роках


 V. ВИХОВНА РОБОТА

На сучасному етапі розвитку українського суспільства, в умовах кардинальних змін соціально-економічної, політичної ситуації перед вищою школою постають складні завдання, пов’язані як із професійною підготовкою молоді, так і з формуванням особистісних якостей майбутнього фахівця нової формації. Сьогодні метою сучасної вищої школи стає відтворення і передача культурної спадщини нації, сприяння входженню в інформаційну цивілізацію, створення суспільства, заснованого на знанні.
В Електромеханічному технікумі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова виховна робота проводиться відповідно з принципами, передбаченими національною програмою патріотичного виховання громадян, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, формування здорового способу життя.
Комплексний план виховної роботи в технікумі включає такі розділи:
• організаційна робота;
• громадянське виховання;
• художньо-естетичне та моральне виховання;
• військово-патріотичне виховання;
• професійно-трудове виховання;
• превентивне виховання;
• формування здорового способу життя;
• екологічне виховання;
• робота в гуртожитках;
• робота з батьками студентів.
Саме у процесі виховання студентів має бути реалізована мета та основні принципи національного виховання, що передбачає, з одного боку, поглиблений аналіз соціально-психологічної природи виховання, як особистісно-комунікативного, особистісно-орієнтованого процесу, з іншого – розглядає організацію виховної роботи зі студентами крізь «призму» соціальних функцій вищої школи та її цільового призначення.
Спираючись на нову нормативно-правову базу освіти та виховання, в ЕМТ ХНУМГ імені О. М. Бекетова запроваджувались системні заходи щодо гуманізації освіти, затвердження загальнолюдських цінностей, національно-патріотичного виховання студентів, формування громадянськості майбутніх фахівців.
Система виховної роботи у Електромеханічному технікумі ХНУМГ імені О. М. Бекетова віддзеркалює новітні технології виховання студентства. У національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті визначено сутність та основні напрями модернізації навчально-виховного процесу в ВНЗ. Реформування передбачає інноваційні підходи до організаційно-управлінських структур, удосконалення функцій та методів у виховній роботі. Впровадження нової етики стосунків, заснованих на партнерстві – «викладач-студент».
Виходячи з вагомості виховної складової у формуванні особистості молодших спеціалістів, у ЕМТ ХНУМГ імені О. М. Бекетова була скоординована робота в академічних групах (призначені старости, визначений актив груп), поновлений склад студентської ради, старостату. Складені й затверджені графіки чергувань академічних груп та викладачів по технікуму, визначився склад студентів пільгового контингенту та студентів, які мешкають у гуртожитках. Була спланована виховна робота класних керівників та студентської ради з даним контингентом.
У навчальному закладі були створені сприятливі умови, які дозволили максимально реалізувати здібності та обдарованості студентів.
Наш студент в процесі навчання проходить складний період – процес становлення й здобуття професійних знань.
Головною метою на сучасному етапі є і залишається збереження контингенту та відрахування з технікуму як крайня міра.
Найважливіша ланка в організації цього процесу є найсуворіший догляд за відвідуванням.
Протягом року для рішення цих питань було проведено ряд заходів:
- здійснювались сумісно з навчальною частиною та студентською радою рейди по контролю відвідування занять студентами;
- кожного тижня завідуючі відділеннями складають звіт директору щодо пропусків та вжитих заходів;
- за пропуски занять без поважних причини були винесені догани (31 - одиничні догани; 8 – повторні догани);
- проводились індивідуальні бесіди зі студентами та їх батьками;
- проводились неодноразово засідання навчально-виховної комісії.
- були розроблені заходи з ліквідації причин, які супроводжували відсутність студентів без поважної причини та ін.
Відвідування – це питання усіх навчальних закладів. На сьогодні значна частина молоді вимушена працювати в силу малозабезпеченості сімей. Батьки (а найчастіше у неповних сім’ях) не приділяють належної уваги своїм дітям.
У технікумі протягом року діяла Рада з профілактики правопорушень, яка проводила свою роботу згідно розробленого плану. Очолює її Коновалова К.О. – заступник директора з виховної роботи.
Успіх правового виховання значною мірою залежить від того, наскільки виховна робота активізує внутрішні можливості самого студента. Вирішальну роль у правовому вихованні відіграє особистість викладача. Педагог повинен бути зразком точного і неухильного виконання усіх законів, бездоганною поведінкою, не давати студентам приводу для власних негативних вчинків.
У цьому році наші викладачі та студенти брали участь: в конкурсі творчих робіт в рамках Сьомого щорічного «Енерго-фестивалю 2013» (викладач Кузьменко В.В.) студенти Гаврилюк, Козир, Леонова, Макакенко Богдан отримав грамоту, спеціальний приз «Плакат»; в науково-практичній конференції педагогічних працівників та студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації «Екологічні проблеми сучасності» (викладач Казарова Р.А.), студенти Кіршман, Носик Рева, Фартушний Богдан нагороджений дипломом; в обласному конкурсі «Місцеве самоврядування – це ми» (викладачі Кузьменко М.Л., Якушева А.І.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді» (Калабухова О.В., Казарова Р.А., Черній А.О., Якушева А.І., Куропатов Г.В.); Всеукраїнському круглому столі «Ціннісні орієнтації сучасного студентства і його роль у реформуванні освіти» - голова студради Тимченко Микита; Всеукраїнському літературному конкурсі «Розкрилля душі», присвяченого 200-річчю Т.Г.Шевченка у номінації «Літературна творчість» - студентка гр. МА2011-1 Чепа Світлана посіла ІІІ місце (керівник Якушева А.І.).
Активна участь у виховному процесі була відведена ц/к соціально-гуманітарної підготовки, яка формувала протягом року у молоді любов до рідного краю, рідної мови, виховання національної гідності.
Для виховання наших студентів працьовитими, акуратними і небайдужими велика увага приділяється трудовому вихованню.
У технікумі організовано чергування академічних груп. З метою наведення порядку на території технікуму був проведений екологічний двомісячник «За чисте довкілля». У ньому прийняли участь студенти усіх груп на чолі з класними керівниками.
Розумне поєднання культури звичаїв минулого та сучасні досягнення розкривають багатство і красу української мови, виховують у студентів любов до України, рідної мови, історії.
Актуальним питанням для кожного навчального закладу і нашого також залишається тютюнопаління.
На сьогоднішній день у нашому навчальному закладі ведеться постійна профілактична робота з цих питань сумісно із Соціальним центром Московського району, Армією Спасіння, громадською організацією «За здоровий спосіб життя» та громадською організацією «За тверезий Харків», представниками органів внутрішніх справ Московського району та ін.
Результатом цієї роботи є зменшення антиправних дій серед студентської молоді.
Організовано та проведено наступні відкриті виховні години:
- «За здоровий спосіб життя»;
- «ВІЧ – чого боятись, а чого ні?»;
- «Алкоголізм серед підлітків» та ін.;
Кругли столи та психологічні тренінги:
- «Правове виховання студентів»;
- «СНІд – чума ХХІ сторіччя»;
- «Здоров’я – результат твоїх дій»;
- «Наркотики в молодіжному середовищі»;
- «Молодіжне середовище та його проблеми» та ін.
Згідно плану виховної роботи при активній участі студентського клубу «Сузір’я» бути проведені такі загальнотехнікумівські заходи:
1. Посвята в студенти.
2. Випускні вечори.
3. Відкриті виховні години:
- «Правила поведінки в навчальному закладі та за його межами» (гр. ЕС2013-1 – Семерня Т.С.);
- «Історія технікуму – його шлях та традиції» (гр. СМА2013-1 – Жиліна В.В.);
4. Години національно-патріотичного виховання:
- «Трагедія Голокосту – найтяжчий злочин проти людства»;
- «День Соборності України та пам’яті героїв Крут»;
- «День української писемності та мови»;
- Заходи до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка.
5. Конкурси:
- «Наші обереги»;
- «Осінь золота»;
- «Новорічний калейдоскоп» та ін.
Студенти технікуму брали активну участь в усіх заходах, які проводились на районних та міських рівнях:
- Міський фестиваль-конкурс серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації «Харківщина має таланти» - дипломанти Курдеман А. (вокал), Осьмачко І. (спортивний танок).
З метою естетичного виховання були випущені стіннівки до святкових дат: до Дня працівників освіти, Дня Студента, Дня Соборності України, Дня української писемності та мови, Дня Перемоги, Дня Чорнобильської трагедії і т.ін. Активну участь брали групи ЕО2011-2 (кл. кер. Кузьменко В.В., староста Козир А.), ЕО2012-1 (кл. кер. Роменко В.В., староста Шапошніков О.), ЕТ2013-1 (кл. кер. Шульга М.О., староста Бойко Р.) та ін.
З метою підвищення освітнього та культурного рівня студентів були організовані та проведені екскурсії: до Святогорська, Полтави, Дніпропетровська.
Дуже важливу роль у виховному процесі відіграють відвідування студентами нашого технікуму художніх виставок, музеїв, театрів, кінотеатрів і т.ін.
Активну участь в виховному процесі приймає студентська рада, староста технікуму (голова студентської ради –Тимошенко Микита). Студентське самоврядування активно працює на всіх напрямках. Студентський профком бере активну участь в житті студентів технікуму (голова профбюро технікуму – Шаповал Анастасія). Студентський клуб «Сузір’я» (голова клубу Капуза М., гр. ЕО2010-2) бере активну участь в усіх заходах, які проводяться на районних, міських рівнях.
Ми повинні приділяти особливу увагу студентському самоуправлінню в технікуму, допомагати в подальшому розвитку студентського руху.
Протягом навчального року проводилась робота з пільговим контингентом.
На початок навчального року в технікумі навчалось 15 студентів, які мали статус сироти, та 8 студентів категорії І-ІІ категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, 8 студентів мають статус інвалід-дитинства. На кінець року залишилось 10 студентів, які мають статус сироти, 1 студент є випускниками 2014 року, 4 студенти відраховані, які мали статус сироти.
Складовою частиною виховного процесу студентської молоді в технікумі є фізичне виховання; основне призначення якого є:
- зміцнення здоров’я, формування патріотичних почуттів, забезпечення здорового способу життя, вдосконалення фізичної підготовки.
Фізичне виховання студентів у технікумі передбачає правове, організаційне, кадрове, медичне, матеріально-технічне забезпечення і безпеку занять, що гарантується законами України.
Значне місце в виховній роботі відводиться працівникам бібліотеки, які спрямовують свою діяльність на виховання гармонійної, морально-досконалої, свідомої до свого громадянського обов’язку особистості. Працюють в тісному контакті з педагогічним колективом, класними керівниками.
Робота з проживаючими в гуртожитку потребує систематичного контролю. Тому щомісячно розробляються графіки відвідування викладачами і адміністрацією гуртожитків №7 та №8. Посеместрово проводяться збори з проживаючими в гуртожитках та комендантом, на яких розглядаються проблеми, що виникають в процесі проживання, а також приймаються заходи по їх вирішенню. Ефективною формою роботи з контингентом є індивідуальні бесіди та зустрічі. Хочу відмітити класних керівників: Кузьменко В.В., Писанко О.О., Кравця С.Г., Цирдю В.Ф., та ін. за добросовісне виконання обов’язків. Але протягом року виникали питання пов’язані з порушенням правил проживання у гуртожитку. Студентам Супрунюку О. (кл. керівник Якушева А.І.), Трояну С. (кл. керівник Писанко О.О.) були винесені догани по технікуму, Козуб О. (кл. керівник Іванусь Г.І.) – виселений з гуртожитку.
Таким чином означені цілі виховної роботи досягаються завдяки планомірній роботі усіх груп виховної системи технікуму.
В цілому робота за планами виховної роботи виконана, проведений аналіз, планується розробка перспективних планів виховної роботи як в групах, так і по технікуму.

You are here: Home Робота технікуму Річний звіт