1422272552 pravila-priyomu 1

 

до Електромеханічного технікуму Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова у 2015 році

 

І. Загальні положення

 

1.1 Провадження освітньої діяльності в Електромеханічному технікумі Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 458268 виданої 16.06.2014 р., термін дії ліцензії вказаний в додатку.

1.2. Правила прийому розроблені Відбірковою комісією Електромеханічного технікуму Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова (далі – Відбіркова комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167.

1.3. У цих Правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування;

вступний екзамен - оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил прийому;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

пріоритетність – показник, виражений цифрами від 1 до 15, який вступник особисто присвоює своїм заявам, де 1 є показником найбільшої пріоритетності заяви. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі,не може бути змінена протягом вступної кампанії;

рейтинговий список вступників – список вступників за спеціальностями, що формується відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення рекомендувати/не рекомендувати вступника до зарахування;

технічна помилка - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

цільовий прийом - прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до законодавства.

Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".

1.4 Електромеханічний технікум Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями і спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1 до цих Правил прийому).

1.5. Фінансування підготовки фахівців у Електромеханічному технікумі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

за ваучерами;

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

1.6. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

1.7. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

1.8. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

1.9. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

1.10. Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

1.11. Прийом до ЕМТу ХНУМГ ім.О.М.Бекетова на освітньо–кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.12. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова у Харкові, надання місць у студентському гуртожитку гарантовано (умови проживання: кімнати на 2-4 особи; гуртожитки повністю обладнані елементами інженерного благоустрою).

 

ІІ. Організація прийому до Електромеханічного технікуму

ХНУМГ ім. О.М.Бекетова

 

2.1. Організацію прийому вступників до Електромеханічного технікуму ХНУМГ ім. О.М.Бекетова здійснює Відбіркова комісія, головою є директор технікуму (далі – Відбіркова комісія), склад якої затверджується наказом ректора ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. Відбіркова комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, затвердженим наказом ректора.

2.2. Директор ЕМТ ХНУМГ ім. О.М.Бекетова забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Правил прийому до ЕМТу ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, а також відкритість та прозорість роботи Відбіркової комісії.

2.3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором.

2.4. Усі питання, пов'язані з прийомом до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Відбіркової комісії і на офіційному веб-сайті http://xemt.kharkov.ua/ ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, як правило, в день, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

 

III. Вимоги до рівня освіти вступників

 

3.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань.

3.2 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

3.3 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти ЕМТ ХНУМГ ім.О.М.Бекетова приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.

3.4 ЕМТ ХНУМГ ім. О.М.Бекетова приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" і зазначається у додатку 2. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань.

ЕМТ ХНУМГ ім. О.М.Бекетова зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV-VI та пунктом 1 розділу XV цих Правил прийому.

3.5. ЕМТ ХНУМГ ім. О.М.Бекетова приймає на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому.

3.6. ЕМТ ХНУМГ ім. О.М.Бекетова має право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншим напрямом підготовки (іншою спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому.

  

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

4.1. Порядок роботи Відбіркової комісії:

протягом навчального року Відбіркова комісія працює з 830 до 1600 години щодня, крім неділі.

в період з 10 липня до 31 серпня 2015 року Відбіркова комісія працює:

з понеділка по п’ятницю з 800 – 1800 (без перерви),

у суботу та неділю з 800 – 1400.

4.2 Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

                 Етапи вступної кампанії

         Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

                       вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

            10 липня

        15 липня

Закінчення прийому заяв та документів у паперовій та електронній формі від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ЕМТ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

           24 липня о 18.00

        06 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

         -

01 серпня о 12.00

    13 серпня о 12.00

Строки проведення ЕМТ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова вступних випробувань

      25 липня по 01 серпня

     07 - 13 серпня

Термін оприлюднення

рейтингового списку вступників

      02 серпня до 12.00

     14 серпня

Виконання вимог до зарахування

      05 серпня до 18.00

     17 серпня

Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється

      07 серпня до 12.00

     18 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше

12 годин 08 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше

14 серпня

за державним замовленням – 20 серпня;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 26 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Електромеханічний технікум ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

             Етапи вступної кампанії

    Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

             10 липня

            15 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить ЕМТ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

         24 липня о 18.00

            05 серпня

Строки проведення у ЕМТ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова фахових вступних випробувань

       25 липня до 01 серпня

            06 - 10 серпня

Термін оприлюднення

рейтингового списку вступників

        02 серпня до 12.00

             14 серпня

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше

12 годин 08 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 14 серпня

за державним замовленням – 20 серпня;

за кошти фізичних (юридичних) осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 26 серпня

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова

 

5.1. Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова (далі - заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Відбіркової комісії.

5.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою Відбіркової комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано ЕМТ ХНУМГ ім. О.М.Бекетова на підставі рішення Відбіркової комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Відбіркова комісія повідомляє вступникові про рішення Приймальної комісії у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

5.3. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.4 Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності «1» означає найвищу пріоритетність.

5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

На вимогу вступника Відбіркова комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

медичну довідку за формою 086-о або її копію; (вступник медичний огляд проходить за місцем проживання або реєстрації).

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил прийому, для прийняття Відбірковою комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.7. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

5.8. Мінімальне значення кількості балів сертифіката загальноосвітніх предметів, з яким вступник допускається до участі у конкурсі – 100 балів. (див. додаток 5)

5.9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою комісією ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.10. Вступники, зазначені у розділі VIІ цих Правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів в ЕМТі ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

5.12. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн (див. додаток 9) та розглядається Відбірковою комісією ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року №1172.

5.13. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

5.14. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах Відбіркової комісії та веб-сайті ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

5.15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

5.17. Відбіркова комісія ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

 

VI. Організація і проведення конкурсу

 

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістазараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів

Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста необхідним є базовий рівень складності з конкурсних предметів (див. додаток 5).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал (КБ) обчислюється (формула 6.1) шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів базового рівня та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти (додаток 3).

 

КБ = (К1·П1+К2·П2+К3·А)+К4·О                                    (6.1)

де К1 – ваговий коефіцієнт оцінки з української мови та література;

К2 – ваговий коефіцієнт оцінки з математика;

К3 – ваговий коефіцієнт додатка до атестата

К4 – ваговий коефіцієнт за особливі успіхи

П1, П2 – результати складання ЗНО

А – середній бал документу про повну загальну середню освіту

О – особливі успіхи і навчання

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 8 до цих Правил прийому.

6.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділом VII цих Правил прийому.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5 цих Правил прийому.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється (формула 6.2) як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

КБ=(К1·П1+К2·П2+К3·С)+БОУ,                                      (6.2)

де КБ – конкурсний бал К1=1, К2=1, К3=1 (оскільки ваговий коефіцієнт не визначається)

П1 – результати вступних екзаменів з математики

П2 – результати вступних екзаменів з української мови

С – середній бал документа про базову загальну середню освіту

БОУ – бал за особливі успіхи (встановлено 1,8 балів)

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник досягає:

КБ=(К1+К2+С)+БОУ                           

КБ=(12+12+12)+1,8=37,8 балів

6.6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та осіб, які здобули неповну, базову або повну вищу освіту за іншою спеціальність (напрямом) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів фахових випробувань, середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень. При цьому середній бал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються  таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеною в додатку 8 цих Правил прийому.

6.7. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

6.8. Результат екзамену при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури; при вступі на основі базової середньої освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробування  з української мови.

 

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

 

7.1 Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в ЕМТі ХНУМГ ім. О.М.Бекетова мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за №189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

 

VIIIПроведення вступних екзаменів, фахових випробувань

 

8.1. Відповідно до пункту 3 розділу III цих Правил прийому для проведення вступних екзаменів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням Приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (іншу спеціальність) в ЕМТі ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

8.2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

8.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

8.4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються в ЕМТі ХНУМГ ім. О.М.Бекетова не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті http://xemt.kharkov.ua/  ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова та у Відбірковій комісії.

8.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, розглядає апеляційна комісія ЕМТ ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

8.7. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

 

ІX. Цільовий прийом до ЕМТу ХНУМГ ім.О.М.Бекетова

 

9.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості".

9.2. Особи, які вступають до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

9.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

9.4. Учасники цільового прийому зараховуються на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за окремим конкурсом.

9.5. Зарахування вступників, які мають цільове направлення, здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожним напрямом підготовки (кожною спеціальністю), з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти відповідним регіонам.

Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, зазначених у пункті 1 розділу XI цих Правил прийому.

9.6. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.

 

X. Зарахування за співбесідою

 

10.1. За результатами співбесіди зараховуються до ЕМТу ХНУМГ ім.О.М.Бекетова особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"надане таке право.

10.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Відбіркової комісії.

10.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 

XI. Зарахування поза конкурсом

 

11.1. Поза конкурсом зараховуються:

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"надане таке право;

інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці"надане таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

11.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, встановлюється Приймальною комісією ХНУМГ ім. О.М.Бекетова і не повинна бути більше 20 відсотків від обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, але не менше одного місця. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

11.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

XІІ. Право на першочергове зарахування

 

12.1. Право на першочергове зарахування до ЕМТу ХНУМГ ім.О.М.Бекетова мають:

особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства"надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді"надане таке право;

12.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 1 цього розділу.

 

XІІІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

 

13.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених в пункті 1 розділу XI та пункті 1 розділу XIІ цих Правил прийому.

13.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

вступники, рекомендовані до зарахування за конкурсом.

13.3. У межах кожної зазначеної в пункті 2 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

13.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, який формується з Єдиної бази, зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

13.5. Рейтингові списки формуються Відбірковою комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті http://xemt.kharkov.ua/ ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Відбірковою комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Відбіркової комісій та веб-сайті ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу XІV цих Правил прийому.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 4 цього розділу.

 

XІVНадання рекомендацій для зарахування

 

14.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення Відбіркова комісія приймає у строк, визначений пунктом 2, 3 розділу ІV цих Правил прийому, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі XІІІ цих Правил прийому, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника - від вищого до нижчого. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця державного замовлення.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності - у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб може бути надана за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

14.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пункті 2, 3 розділу ІV цих Правил прийому.

14.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді Відбіркової комісії ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

Рішення Приймальноїкомісії ХНУМГ ім. О.М.Бекетова про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті http://xemt.kharkov.ua/ ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.

 

XV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

15.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил прийому, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до Відбіркової комісії ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у Відбірковій комісії.

15.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 2, 3 розділу ІV цих Правил прийому, не подали до Відбіркової комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15.3. Вступник, який за результатами конкурсного відбору рекомендований до зарахування на навчання за відповідним пріоритетом (із зазначених в його заявах), до закінчення строку конкурсного відбору на навчання осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, зобов’язаний подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у Відбірковій комісії.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами.

За рішенням Приймальної комісіїХНУМГ ім. О.М.Бекетова заяви за наступними пріоритетами, обраними вступником, скасовуються в рейтингових списках, сформованих в Єдиній базі.

У випадку, коли вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власно обраного пріоритету, він втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами, при цьому зберігається його право на участь у конкурсі за першим пріоритетом.

 

XVІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

16.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час обрання вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 1 розділу XV цих Правил прийому.

16.2. Приймальна комісія ХНУМГ ім.О.М.Бекетова анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до Відбіркової комісії ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

16.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до Відбіркової комісії ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

16.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XV цих Правил прийому.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

16.5. При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома програмами за напрямами або спеціальностями та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

XVІІ. Наказ про зарахування

 

17.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ХНУМГ ім. О.М.Бекетова на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді Відбіркової комісії і веб-сайті http://xemt.kharkov.ua/ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 2, 3 розділу ІV цих Правил прийому.

17.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XX цих Правил прийому.

Вступники можуть бути відраховані з ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (цю спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова за умови збігу конкурсних предметів.

17.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XV цих Правил прийому.

17.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Відбіркової комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова квоти.

 

XVІІІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

 

18.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства","Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова",постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні",від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

18.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

18.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

18.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому,за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

18.5. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до вищих навчальних закладів України не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

18.6. Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до вищих навчальних закладів відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або вступають на підставі договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та юридичними особами, визначаються приймальною комісією.

18.7.Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти.

 

XІX. Зарахування до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

 

19.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2, 3 розділу XVІ цих Правил прийому. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

19.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання до ЕМТу ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

 

XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова

 

20.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів визначено Правилами прийому у Приймальній комісіїХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

20.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальних комісій ХНУМГ ім. О.М.Бекетова. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальних комісій своїх спостерігачів. Відбіркова комісія зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях направлених Приймальною комісією ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

20.3. ЕМТ ХНУМГ ім. О.М.Бекетова зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (кожною спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та за цільовим прийомом, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах Відбіркової комісії і на офіційному веб-сайті ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

20.4. Голова Відбіркової комісії ЕМТ ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на стендах Відбіркової комісії.

20.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

20.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою "Конкурс", на підставі даних, внесених Відбірковою комісією до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІX-XІІ цих Правил прийому.

 

Голова Відбіркової комісії

ЕМТу ХНУМГ ім. О.М.Бекетова            О.М.Назаренко

1422341818 dod.1

1422272466 dod.2

1422272502 dod.2.1

1422272470 dod.2.2

1418802231 dod.3

1418802167 dod.4

1422272391 dodatok-5

 1422272368 dodatok-5 1

1418802219 dod.6

1422519331 dodatok-7

1422519379 dodatok-7 1

Додаток до Правил прийому до Електромеханічного технікуму

ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова

 

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України у 2015 році

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та її розгляду вищим навчальним закладом.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та містить відомості про обрані ним вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність);

особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до вищого навчального закладу та контролює її статус;

статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється вищим навчальним закладом в Єдиній базі та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

«Зареєстровано в Єдиній базі» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником вищого навчального закладу;

«Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Після присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зобов'язаний невідкладно надіслати вступнику повідомлення з переліком даних, які потребують уточнення, та зазначенням способу їх подання;

«Зареєстровано у вищому навчальному закладі» – електронну заяву прийнято вищим навчальним закладом до розгляду, заведено особову справу вступника з персональним номером та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі;

«Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі;

«Відмовлено вищим навчальним закладом» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу вищий навчальний заклад зазначає причину відмови;

«Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання – анулюється в Єдиній базі, якщо:

електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту встановлення заяві статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником";

електронну заяву анульовано вищим навчальним закладом за рішенням приймальної комісії до моменту встановлення статусу "Рекомендовано до зарахування" за умови виявлення вищим навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

«Рекомендовано до зарахування» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти державного бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XVІ Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 (далі – Умови прийому);

«Виключено зі списку рекомендованих» – вступник втратив право бути зарахованим на навчання до вищого навчального закладу за обраним напрямом підготовки (обраною спеціальністю) у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням, зарахуванням на навчання до іншого навчального закладу, рекомендуванням до зарахування на навчання за пріоритетом вищого рівня тощо. При встановленні заяві такого статусу вищий навчальний заклад обов’язково зазначає причину виключення;

«Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – вступник у встановлені строки не виконав вимоги пункту 1 розділу XVІ Умов прийому для зарахування на місця державного замовлення, але має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

«Включено до наказу» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до вищого навчального закладу.

3. Вищі навчальні заклади не пізніше ніж до 20 червня вносять до Єдиної бази перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання в 2015 році, при цьому для кожного напряму (кожної спеціальності) зазначаються:

структурний підрозділ (факультет, відділення тощо), на якому ведеться підготовка;

освітньо-кваліфікаційний рівень навчання;

назва та код напряму (спеціальності), за необхідності – назва спеціалізації;

форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом;

встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;

ліцензований обсяг та обсяг державного замовлення;

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення);

обсяг встановлених квот цільового прийому;

перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної кількості балів з предмета;

можливість подання заяв в електронній формі. 

II. Подання електронної заяви

 1. Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахування, визначених Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу. Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту повинні збігатись з прізвищем, іменем, по батькові вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти – також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

- адресу електронної пошти, до якої має доступ;

- серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;

- номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- серію та номер документа, що посвідчує особу, та коли й ким він виданий;

- встановлює пріоритетність своїй заяві (від 1 до 15)

4. Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені в пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби підтримки адміністратора Єдиної бази.

6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до пунктів 2, 5 розділу VII Умов прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

9. Подана електронна заява може бути скасована вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».

 III. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією вищого навчального закладу

 1. Керівник вищого навчального закладу забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до вищого навчального закладу, відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до вищого навчального закладу.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу, а та, якій зазначений статус встановлено 01 серпня, – до 12.00 години поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

3. На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні навчальним закладом технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування», що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Приймальна комісія повідомляє вступникапро своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих дозарахування на навчання.

5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендування до зарахування на навчання відповідно до розділу XІV Умов прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами 3 – 5 цього розділу, здійснюється у строки, визначені пунктом 8 розділу V Умов прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги пункту 1 розділу XVІ та пунктів 4, 5 розділу XVIІ Умов прийому.

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)»

 

 

Вы здесь: Home Абитуриентам Правила приёма